DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby JustĀ» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Gataxe Mezijin
Country: Andorra
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 17 March 2004
Pages: 89
PDF File Size: 6.18 Mb
ePub File Size: 6.78 Mb
ISBN: 673-2-85663-547-9
Downloads: 54172
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajizahn

Allan Pease | LibraryThing

Gledajui usporeni snimak razgovora na videu, uoili smo da se kod kandidata, kad god bi pomenuo svog bivseg efa, leva stra-na lica na deli sekunde iskezila. Klintonov polumeseast osmeh s uvuenim usnama pokazuje emocionalnu suzdranost koju je oseao ili glumio. Snaga dlana Jedan od telesnih signala koji se najmanje primeuju, ali su zato najsnaniji, emituje ljudski dlan kad nekome daje uputstva ili nareenja, ili prilikom rukovanja.

Va renik govora telaPrva knjiga bila je namenjena da bude radni prirunik za trgov-ce, menadere, pregovarae i direktore, ali ovu moete da koristi-te u svim aspektima ivota, bilo kod kue, u izlascima ili na po-slu. Kompjuterski smo isekli i potom ubacili Grantove oi i osmeh “naopako”, da bismo napravili strano lice, ali, kao to vi-dite, va mozak je kadar da prepozna osmeh ak i kad lice okre-nuto naglavce. Ipak, veina ljudi jo uvek veruje da jegovor na glavni vid komunikacije.

Na koji nain je humor lekovitSmeh podstie u organizmu luenje prirodnih sredstava protiv bolova i pojaivaa dobrog raspoloenja poznatih kao endorfini. Slabiji pas izlae grlo. Zamislite da ste uli u priguseno osvetljenu, zadi-mljenu prostoriju u kojoj proroica s turbanom na glavi i puna ljateegnakita sedi za niskim polukrunim stoiem na kojem se nalazi kristalna kugla: O kulturnim razlikama bie rei neto kasnije, u Poglavlju 5.

Na isti nain, poznavanje i umee govora tela definitvini da svaki susret s drugom osoborii uine prijatnim doivljajem. Nimalo iznenaujue, ovaj osmeh je redovan u enskom udvarakom repertoaru za privlaenje mu-karaca, budui da ga ovi tumae kao zavodljiv, i snaan je “poziv-niw signal.

Teka mukarci ele da budu ubedljiviji za ene, potrebno je da sc vise xefinitivni, u svim kontekstima. Ako ustanovite da su povijena usta postala stalan deo defimitivni repertoara, redovno vebajte osmehivanje, jer to ne samo da e vam pomoi da kasnije u ivotu ne izgledate kao ljutito kue, ve e i doprineti da se osea-Povijena usta mogu da prerastu u trajan izraz lica. S po-javom zvunog filma, na neverbalni aspekt glume stavljan je sve manji te,a, mnogi glumci nemog filma pali su u zabo-rav, a opstali su samo oni koji su posedovali dobro verbalno i ne-verbalno umee.

TOP Related Articles  CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL WILLIAM ANTHONY GRANVILLE PDF

To je ono to go-vornici nazivaju sveu publike ili obraanjem grupi. Gestovi dolaze u “reenicama” zvanim skupovi, i neizbeno otkrivaju istinu o oseanjima ili stavovima neke osobe.

Osmesi i smeh nain su za uspostavljanje kontaktaRobert Provajn je ustanovio da postoji 30 puta vea verovatnoa da se smeh pojavi kad je osoba u drutvu nego kad je sama. Veina mukaraca toga uopte nije svesna. Ovi protivreni signali bljesnu na licu osobe u deliu sekunde i neuveban posmatra ih naje-e propusta.

Drugim reima, bez obzira na to da li smo toga svesni ili ne, automatski kopiramo izraze koje vidimo. Slike ena bez osmeha na licu pro-tumaene su kao znak da su nesrene, dok su slike mukaraca bez osmeha na Jicu protumaene korz znak dominacije.

Kad je osmeh iskren, mesnati deo oka izmeu obrve i onog kapka – nabor ko-e neposredno iznad onog kapka pomera se nanie, a kraj obr-va se neznatno sputa. Da bismo ilustrovali poentu u pogledu skupova signala, evo skupagestova zvanog Kritifoprocenjivanje, koji neki koriste kad ono to uju ne ostavlja utisak na njih: Hvatanje za prsteStopa kredibiliteta: Uglavnom se bavi pokretima tela, izrazi-ma lica i gestovima, zato to su to stvari koje morate da nauite ako hoete da izvuete maksimum od susreta licem u lice.

Kad bih pokucao na vrata, ako bi mi neko rekao da se gu-bim, ali otvorenih ruku, tako da sam mogao da mu vidim dlano-ve, znao sam da je bezbedno da nastavim da navaljujem jer, koli-ko krkz je moda ozbiljno zvuao, nije bio agresivan. Ukljuujui ton svakih nekoliko minuta, moi ete da proverite koliko su tana vaa neverbalna tumaenja i, nee proi dugo a vi ete biti kadri da odgledate ceo program bez tona i pri tom razu-mete ta se deava, ba kao to je sluaj s gluvim osobama.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Ukoliko je osoba va potinjeni, gest dlan nanie smatra se pri-hvadjivim, budui da ste ovlaeni da ga upotrebite. Upuivani su na alter na kojem im se obraao slubenik plave kose, s brkovima, u beloj koulji i s kra-vatom oko vrata.

Ruica za pumpuHolandska poslasticaRukovanje Rabina i ArafataNa donjoj fotografiji prikazani su pokojni izraelski premijer Ji-cak Rabin i takoe pokojni palestinski voa Jaser Arafat, kako se Dokazi se prikupljaju na osnovu posmatranja slepih17Alan i Barbara Pizosoba koje neverbalne signale nisu mogle da naue videi ih od drugihuoavanja upotrebe karakteristinih gestova u kulturama irom sveta i prouavanja ponaanja naih najbliih roaka po an-tropolokoj liniji, bezrepih ovekolikih i repatih majmuna.

TOP Related Articles  PAUL RUTTER COMMUNITY PHARMACY PDF

Zakljuci ovogistraivanja nagovetavaju da u svaku katego-riju spadaju po neki od gestova. Zanimljivo, ali kako gestovi otvorenih dlanova prelaze u naviku, tako se smanjuje tendencija govorenja neistine.

Na kraju dugog hotelskog predvorja postavili smo veliko ogleda-lo, dajui tako iluziju da kroz predvorje prolazi dugaak hodnik koji vodi do ulaza na drugoj strani. Kako osmeh moe da prevari mozakSposobnost deifrovanja osmeha je, ini se, instalirana u mozgu i od pomoi je u preivljavanju.

definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer

Ruke prekrtene na grudimaObe ruke prekrtene na grudima predstavljaju pokusaj stavljanja barijere izmeu te osobe i nekog ili neega to joj se ne dopada.

Iako su se dobrovolici svesno trudili da kontroliu svoje prirodne reakcije, trzaji krzo faci-jalnih miia priali su sasvim drugu priu fela odrazavali su izraze koje su gledali, ak i onda kad su se trudili da to ne ine. A isti nervozan osmeh moe da se vidi na licu osobe koja je pokuavala da pretri ulicu usred gustog saobraaja i umalo zavr-ila pod tokovima autobusa.

PovIaenje primaoca na inicijatorovu teritoriju moe da znai jednu od tri stvari: SJino tome ovek koji eli da sakrije gde je protekle noi skT-tao s druStvom, drace ruke u depovima ili prekrstene na grudi-ma dok pokusava da ob,asni svojoj partnerki gde je bio Meu tim, sakriveni dlanovi mogu kod nje da izazovu intuitivan oseaj”Verujte mi – ja sam lekar”Dlanovi se promiljeno koriste u elji da se prikae otvoren, iskren pnstupda on ne govori istinu.

Kod grupe govot je gledala komedije dolo je do poboljanja simptoma u odnosu na kontrolnu grupu, koja je gledala filmove koji nisu bili komedije. Va cilj bi trebalo da bude da pokuate da saznate zaJto je ta osoba prekrstila ruke, te da probate da je navedete da zauzme ne-ki prijemiviji poloaj.

Analiza stilova rukovanjaRukovanje je ostatak iz nae davne prolosti.